ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 252406  ریال

قیمت میانگین LME دلار 9192 دلار

قیمت مفتول (پایه) 2،354،601 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱