ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 378000 ریال

قیمت میانگین LME دلار 8114 دلار

قیمت مفتول (پایه) 3،418،226 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱