ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 233257 ریال

قیمت میانگین LME دلار 10271 دلار

قیمت مفتول (پایه) 2،442،837 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱