ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 245823 ریال

قیمت میانگین LME دلار 9815 دلار

قیمت مفتول (پایه) 2،465،205 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱