ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 267001 ریال

قیمت میانگین LME دلار 7799 دلار

قیمت مفتول (پایه) 2،321،169 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱