ارسال درخواست

قیمت دلار نیما 378000 ریال

قیمت میانگین LME دلار 8114 دلار

قیمت مفتول (پایه) 5،368،287 ریال

تلفن تماس

ایمیل فروش

کد پستی

 ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱